چهارشنبه 9 اسفند 1402

19 بهمن 1395

تصاوير برگزيده جشنواره عبرات- 2

تعداد آثار ارسالي به بخش داخلي سوگواره هنري عبرات 2000 اثر و تعداد آثار بخش بين‌الملل 1000 اثر از 40 مليت بود.


تعداد آثار ارسالي به بخش داخلي سوگواره هنري عبرات 3000 اثر و تعداد آثار بخش بين‌الملل 1000 اثر از 40 مليت بود.