ستاد مرکزی اربعین|کمیته فرهنگی، آموزشی

banner-img banner-img-en
logo

 ادبیات و پژوهش


کتاب شناسي اربعين

چاپ
اربعين امام حسين عليه السلام در فرهنگ شيعي جايگاه بسيار والا و ارزشمندي دارد چون يک بار ديگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در اين روز زنده شده و به نوعي نقطه عطفي در تاريخ اسلام و تشيع گرديده است. واژه اربعين مبناي فرهنگي نيز دارد يعني در فرهنگ اسلامي بر عدد 40 بسيار تأکيد و سفارش شده و در مناسبت هاي مختلف بر آن تکيه شده، يکي از آن ها زيارت اربعين امام حسين عليه السلام است، و نيز استحباب اين زيارت از جمله مواردي است که اهميت عدد چهل را در فرهنگ اسلامي و معارف شيعي مي رساند. دو مناسبت در اين روز وجود دارد، يکي آمدن جابر بن عبداللّه انصاري براي زيارت امام حسين عليه السلام از مدينه به کربلا در بيستم صفر سال 61 هجري و بنابر مشهور، رسيدن اهل بيت عليهم السلام در اين روز به کربلا و ديگري تعليم حديثي از امام صادق عليه السلام به صفوان بن مهران جمال، براي زيارت امام حسين عليه السلام در روز اربعين است. اين نوشتار گزارشي از تأليفات پژوهشگران ارجمند درباره اين موضوع است. در اين مأخذشناسي تلاش کرده¬ايم تمامي آثاري که درباره اربعين و زيارت اربعين به صورت کتاب، مقاله (مقالات مجلات) و يا پايان نامه منتشر شده¬اند، معرفي شوند. البته اين گزارش تنها به ذکر اطلاعات مأخذشناسي آثار بسنده کرده است.

اباذر نصراصفهاني[1]

مقدمه

اربعين امام حسين عليه السلام در فرهنگ شيعي جايگاه بسيار والا و ارزشمندي دارد چون يک بار ديگر خاطرات و حوادث روز عاشورا در اين روز زنده شده و به نوعي نقطه عطفي در تاريخ اسلام و تشيع گرديده است. واژه اربعين مبناي فرهنگي نيز دارد يعني در فرهنگ اسلامي بر عدد 40 بسيار تأکيد و سفارش شده و در مناسبت هاي مختلف بر آن تکيه شده، يکي از آن ها زيارت اربعين امام حسين عليه السلام است، و نيز استحباب اين زيارت از جمله مواردي است که اهميت عدد چهل را در فرهنگ اسلامي و معارف شيعي مي رساند. دو مناسبت در اين روز وجود دارد، يکي آمدن جابر بن عبداللّه انصاري براي زيارت امام حسين عليه السلام از مدينه به کربلا در بيستم صفر سال 61 هجري و بنابر مشهور، رسيدن اهل بيت عليهم السلام در اين روز به کربلا و ديگري تعليم حديثي از امام صادق عليه السلام به صفوان بن مهران جمال، براي زيارت امام حسين عليه السلام در روز اربعين است.

اين نوشتار گزارشي از تأليفات پژوهشگران ارجمند درباره اين موضوع است. در اين مأخذشناسي تلاش کرده­ايم تمامي آثاري که درباره اربعين و زيارت اربعين به صورت کتاب، مقاله (مقالات مجلات) و يا پايان نامه منتشر شده­اند، معرفي شوند. البته اين گزارش تنها به ذکر اطلاعات مأخذشناسي آثار بسنده کرده است.

 

الف- کتاب

 1. آه از غروب فراق: نجواي خاموش جابر با مولايش حسين (ع). سعيد مقدس، تهران، مکيال، 1381، 64ص.
 2. اربعين. رسول جعفريان، تهيه شده در معاونت امور فرهنگي، مديريت آموزش، تهران، نشر مشعر‏، ۱۳۹۰، 33ص.
 3. الارب‍ع‍ي‍ن‌ ال‍ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ة‌. م‍ح‍م‍د اش‍راق‍ي‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ارب‍اب‌، ت‍ه‍ران‌، سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه‏، ۱۳۷۹، 350ص.
 4. ارب‍ع‍ي‍ن‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ال‍س‍لام‌. ح‍س‍ن‌ ن‍م‍ازي‌ ش‍اه‍رودي‌، ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍وران‌، ۱۳۷۸، 16ص.
 5. ارب‍ع‍ي‍ن‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌: پ‍ژوه‍ش‍ي‌ در ب‍ازگ‍ش‍ت‌ اه‍ل‌ ب‍ي‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ از ش‍ام‌ ب‍ه‌ ک‍رب‍لا. م‍ح‍م‍دام‍ي‍ن‌ پ‍ورام‍ي‍ن‍ي‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌، ق‍م‌، ح‍س‍ي‍ن‌(ع‌)، ۱۳۸۲، 124ص.
 6. ارب‍ع‍ي‍ن‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌. ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍ن‍طي‍م‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ت‍ق‍وي‌ دام‍غ‍ان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر‏، ۱۳۶۸.
 7. اربعين در فرهنگ شيعه. محمد‌محسن حسيني‌طهراني، قم، عرش انديشه‏، ۱۴۲۶ق‏= ۱۳۸۴، 117ص؛ قم، مکتب وحي‏، ۱۴۳۲ق‏= ۱۳۹۰، 117ص.
 8. ارب‍ع‍ي‍ن‌ س‍ي‍د ش‍ه‍ي‍دان‌ ک‍رب‍لا. اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دي‌‌ه‍م‍دان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، گلزار کتاب‏، ۱۳۸۶، 81ص. 
 9. الاربعين في التراث الشيعي. محمد محسن حسيني طهراني، بيروت، دار المحجة البيضاء؛ تهران، مکتب وحي، 1431ق.، 151ص.
 10. اربعين و چهل درس از کاروان آزادي‌آفرين کربلا. مرتضي مهدوي‌يگانه، تهران، جمهوري‏، ۱۳۸۷، 123ص.
 11. اربعينية الامام الحسين عليه السلام في وجدان الاسلام. عدنان عبدالنبي البلداوي، بغداد، 2009م.، 23ص.    
 12. از عاشورا تا اربعين. محمد سرخوش، بوشهر، انتشارات بوشهر‏‏، ۱۳۸۸، 131ص.
 13. از كربلا تا مدينه محرق القلوب. احمد بحريني دشتي اقتباس از كتاب محرق القلوب مهدي نراقى، قم، موسسه انتشارات عصر ظهور، 1384، 352ص.
 14. ب‍ا خ‍ان‍دان‌ وح‍ي‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ري‌ ه‍م‍دان‍ي‌، ت‍ه‍ران‌، ام‍ي‍رک‍ب‍ي‍ر، ۱۳۷۹، 173ص.
 15. ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ درب‍اره‌ اول‌ ارب‍ع‍ي‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ي‍دال‍ش‍ه‍داء (ع‌).‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌، ق‍م‌، ب‍ن‍ي‍اد ع‍ل‍م‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ي‍د آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍اض‍ي‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌، ۱۳۶۸، 963ص؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۳، 488ص.
 16. ثارالله خون حسين عليه‌السلام در رگ‌هاي اسلام به ضميمه تحقيقي درباره اربعين حسيني. حسين عندليب‌همداني، قم، مسجد مقدس جمکران‏، ‏۱۳۹۲، 519ص.
 17. چله وصل ( اسرار اربعين). سيدعليرضا موسوي، اصفهان، انتشارات ذکري‌القلوب‏٬ ۱۳۹۳، 110ص.
 18. چ‍ه‍ل‌ روز ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌. م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ن‍گ‍ري‌، ت‍ه‍ران‌، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ري‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌‏، ۱۳۸۱، 143ص.
 19. الخبر اليقين في رجوع السبايا لزيارة الاربعين : تاريخيا و فقهيا. حسن البدوي، بيروت، دار الولاء، م. - 295 ص.
 20. خطوات المتقين في ثمار زيارة الاربعين. هادي الشيخ طه، کربلا، العتبة العباسية المقدسة، 1431ق.، 30ص.
 21. درسنامه اربعين. مجيد جعفر‌پور، قم، بيت‌الاحزان‏، ۱۳۹۰، 256ص.
 22. ديوان اربعين الامام‌الحسين(ع). ام‌سرور، قم، انتشارات حضرت عباس عليه‌السلام‏، ۱۴۳۲ ق.‏= ۱۳۹۰، 200ص.
 23. راز ب‍ک‍اء: م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زي‍ن‍ب‌(ع‌) از واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ري‌، ت‍ب‍ري‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، 224ص.
 24. رسم دلدادگي : روايتي ادبي از اربعين حسيني از نگاه جابرابن عبدالله انصاري. عليرضا مرتضوي، تهران، ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد، ‏۱۳۹۰، 40ص.
 25. رياض ‌العارفين في زيارة ‌الاربعين. عادل علوي، قم، موسسه اسلامي تبليغ و ارشاد‏، ۱۴۳۱ق.‏= ۱۳۸۹.، 150ص.
 26. زي‍ارت‌ ارب‍ع‍ي‍ن‌: آي‍ن‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ و آي‍ت‌ اي‍م‍ان‌. ب‍ا ت‍ب‍ي‍ان‍ي‌ از م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اح‍م‍دي‌ ف‍ق‍ي‍ه‌، ق‍م‌، دار ال‍ت‍ف‍س‍ي‍ر، ۱۴۲۳ق‌./ ۱۳۸۱؛ قم، آيات بينات‏، ۱۴۳۰ق، 48ص.
 27. زيارة الاربعين : دراسة موضوعية في اثبات مشروعيتها. كمال زهر، بيروت، امجاد، 1422ق.، 70ص.
 28. زيارت در اربعين : فضيلت زيارت اربعين حسيني در کربلا. محمدعلي نوراني‌يگانه‌قمي، قم، اثر قلم‏، ۱۳۹۲، 87ص.
 29. زي‍ن‍ب‌(ع‌) در ح‍س‍اس‌ ت‍ري‍ن‌ و درخ‍ش‍ان‍ت‍ري‍ن‌ دوران‌ زن‍دگ‍ي‌ خ‍ود ي‍ع‍ن‍ي‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. ب‍درال‍دي‍ن‌ ن‍ص‍ي‍ري‌، ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍رادي‌ ب‍روج‍ردي‌، ک‍اش‍ان‌، ح‍س‍ي‍ن‍ي‍ه‌ آي‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ي‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)، ۱۳۸۳، 349ص.
 30. سرير اشک: ماتم‌نامه حسيني از محرم تا اربعين. به کوشش محمد( عارف) موسوي‌نژاد، با مقدمه‌اي از صادق حسيني‌اشکوري، قم، مجمع ذخائر اسلامي‏، ۱۳۸۷‏=۱۴۳۰ ھ.ق، 182ص.
 31. شرح زياة الاربعين للامام الحسين (عليه السلام). السيد حسون البطاط، بيروت، الفيحاء؛ 2013م.
 32. شرح زيارت اربعين سالار شهيدان همراه با :زيارت عاشورا،دعاي توسل، دعاي عهد و دعاي فرج. يد الله زماني گندماني، قم، چلچراغ، ۱۳۹۰، 128ص.
 33. شعر اربعين. دفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي، زير نظر نصرالله مرداني،‌ تهران، ‌شاهد، 1377، 164ص.
 34. ص‍ف‍ري‍ه‌ از روز ارب‍ع‍ي‍ن‌ ت‍ا آخ‍ر م‍اه‌ ص‍ف‍ر. ع‍ل‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ خ‍راس‍ان‍ي‌؛ م‍ص‍ح‍ح‌ ج‍واد ارت‍ش‍داد، م‍ش‍ه‍د، ج‍ع‍ف‍ري‌، ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴، 3 جلد.
 35. الفلسفة ‌زيارة ‌الاربعين: يتناول هذا الکراس ‌العناوين‌ التالية: ۱- البعد‌العقائدي والفکر لزيارةالعتبات‌المقدسة. عدنان ساعدي، قم، بزم قلم‏، ۱۳۹۲، 48ص.
 36. الكاظمية المقدسة و احياء ذكري اربعينية الامام الحسين عليه السلام لعامي ه۱۴۳۰ - ه۱۴۳۱. کاظمين،  العتبة الكاظمية المقدسة، 1431ق.، 79ص.
 37. الگوهاي آسماني «فاطمه و اربعين حسيني»: مجموعه سخنراني‌هاي خطيب توانا حجت‌الاسلام و المسلمين حاج سيد محمدتقي حشمت‌الواعظين‌طباطبائي‌قمي. علي تقديري، قطب‌الدين‌محمد رستگار، تهران، قطب‌الدين‌محمد رستگار‏، ۱۳۸۹، 224ص.
 38. مجالس الاربعين في مصيبة راس الحسين (ع). نورالله ذاكر قاضي عسگر، اصفهان، بي­نا، 1383ق.، 139ص.
 39. مجلة صدي الاربعين. مجموعة مؤلفين،  کربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفکرية والثقافية، 1434ق.
 40. مجموعه مقالات در زمينه عاشورا، اربعين و نوروز. محمدفاضل استرآبادي، قم، انتشارات شيعه‌شناسي‏، ۱۳۹۲.،
 41. مرثيه‌نامه: اربعين و ورود به مدينه محرم و صفر ۱۳۸۸. مجيد عيوضي، تهران، آرام دل، صيام‏، ۱۳۸۸، 48ص.
 42. مسير السبايا ويوم الاربعين ويليه اربعين الحسين في الادب القريض والشعبي. م‍ح‍م‍ود ال‍ش‍ري‍ف‍ي‌، قم، ال‍ش‍ري‍ف‌ ال‍رض‍ي‌، ۱۳۷۳، 64ص.؛ قم، باقيات، مکتبه فدک‏، ۱۴۲۸ق.، 176ص.
 43. مسيرة الاربعين الحسينية. علي حسين الخباز، كربلاء المقدسة، العتبة العباسية المقدسة - قسم الشؤون الفكرية، 2012م.
 44. المسيرة المليونية في زيارة الاربعين. عبد مناف عبد محمود الخفاجي، بابل، دار الصادق، 2014م.، 123ص.
 45. ال‍م‍ش‍ي‌ ال‍ي‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ال‍س‍لام‌. م‍ح‍م‍ود ال‍غ‍ري‍ف‍ي‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ي‌، ق‍م‌، دارال‍ص‍دي‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ه‍ي‍ده‌، س‍م‍اح‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ آي‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ي‌ ال‍م‍ي‍رزا ج‍واد ال‍ت‍ب‍ري‍زي‌، ۱۴۲۵ق‌.، 32ص.
 46. مصائب الحسين (ع) يوم الاربعين. الملاية معصومة حبيب الجريدان، ؟؟؟؟؟
 47. م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زي‍ن‍ب‌(ع‌)، از واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌. م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ري‌، ت‍ب‍ري‍ز، س‍الار، ۱۳۷۹، 170ص.
 48. من آداب زيارة الاربعين. الشيخ مهدي تاج الدين، كربلاء المقدسة، مكتبة العلامة ابن فهد الحلي. 2013م.
 49. نخستين اربعين در كربلا. آيه الله قاضي طباطبايى. مقدمه آيه الله جعفر سبحانى, تلخيص و نگارش مهدي شمس الدين، تهران، شوراي سياسيتگذاري ائمه جمعه، 1375، 71ص.
 50. النور المبين في شرح زياره‌الاربعين. مهدي تاج‌الدين، قم، دارالانصار‏، ۱۴۲۶ق.‏، 248ص.
 51. ه‍م‍راه‌ ب‍ا آل‌ع‍ل‍ي‌(ع‌) (از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ي‍ن‌). ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍ن‍ب‍ري‌ ه‍م‍دان‍ي، [ب‍راي‌] س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌، س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاري‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ي‌ س‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ي‍رال‍م‍وم‍ن‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‌(ع‌)، ت‍ه‍ران‌، ام‍ي‍رک‍ب‍ي‍ر، ۱۳۷۹، 145ص.
 52. يا اهل‌العالم: پياده‌روي ميليوني اربعين حسيني از دريچه دوربين. عکس سيداحسان باقري، علي حياتي؛ گردآوري و بازنويسي متن محمد کرم‌زاده.، تهران، بيان معنوي‏، ۱۳۹۱، 108ص.
 53. يوم الاربعين عند الحسين عليه­السلام. عبدالرزاق الموسوي المقرم، نجف، مطبعة القضاء، 1377ق.، 40ص.

 

ب- مقالات

 1. «إحياء الإسلام بإحياء قضّية الوحدة». حسن يحيي، صدي الاربعين (کربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفکرية والثقافية، 1434ق.)، ص 9-12.
 2. «إحياء أمر أهل البيت (ع) وتعظيم الشعائر الحسينية». السيد أحمد الحسيني، صدي الاربعين (کربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفکرية والثقافية، 1434ق.)، ص 15-23.
 3. «الأربعون في المأثور الإسلامي». الشيخ عبد الجبار الساعدي، ينابيع، ش 10، محرم الحرام ـ صفر 1427ق.، ص 18-22.
 4. «اربعين». دائرة المعارف تشيع، جلد 1، ص 84.
 5. «اربعين امام حسين (ع)». حسين ظفري­نژاد، ماهنامه پرسمان، ش 108، دي 1390، ص 17-18.
 6. «اربعين ابوالشهداء عليه آلاف التحية و الثناء». نصرت الله نورياني، آيين اسلام، ش 251، 18 آذر 1328، ص 1-2.
 7. «اربعين از ديدگاه رهبر». ماهنامه سرباز، ش208، دي 1392، ص 24.
 8. «اربعين امام حسين عليه السلام». يك گزارش اجمالي. رسول جعفريان، مقالات تاريخي، ص 171-178.
 9. «اربعين تداوم قيام حسيني». پيام انقلاب، ش 96، آبان 62، ص 4-7.
 10. «اربعين حسين بن علي (چهلمين روز پيکار سپاه حق با لشگر کفر و ننگ)». دانشوران، ش 3، تير 1343، ص 7-10.
 11. «اربعين حسيني و روز زيارتي حضرت اباعبدالله الحسين(ع)». محمود سوري، گلبرگ معرفت، ش 73، فروردين 1385، ص 36-40.
 12. «اربعين حسيني». سيدرضا طاهري، اشارات، ش 149، زمستان 1391، ص 49-66.
 13. «اربعين حسيني». طه تهامي، پيام زن، ش 238، دي 1390، ص 30-35.
 14. «اربعين حسيني». محمدابراهيم محمدي، فرهنگ کوثر، ش 64، زمستان 1384، ص 29-35.
 15. «اربعين حسيني؛ درس‏ها و پيام‏ها». پيام انقلاب، ش 31، بهمن 1388، ص 2.
 16. «اربعين سيد الشهدا (ع)». نصرت‏الله نورياني، آيين اسلام، ش 271، آذر 1328، ص 1-2.
 17. «اربعين نور: اربعين حسيني». گلبرگ معرفت، ش 61، فروردين 1384، ص 49-53.
 18. «اربعين و بازگشت كاروان حسيني به كربلا». حسين تربتي، مبلغان، ش 172، آذر و دي 1392، ص 28-35.
 19. «اربعين، بلوغ عاشورا». محمدرضا سنگري، رشد معلم، ش 102، تابستان 1373، ص 44-45.
 20. «اربعين، تداوم عاشورا». جواد محدثي، پيام زن، ش203، بهمن 1387، ص 14-15.
 21. «اربعين، روزي كه سرهاي مجلسيان درباري فرو افتاد». نشريه صف، ش 25، دي 1360، ص 10-11.
 22. «اربعين، نگاهي به نقش تاريخ ساز امام سجاد (ع) بعد از فاجعه كربلا». نشريه جهاد، ش 59، آذر 1362، ص 32-33.
 23. «اربعينية الامام الحسين (ع) في وجدان الاسلام». عدنان عبدالنبي البلداوي، صدي الاربعين (کربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفکرية والثقافية، 1434ق.)،  ص 25-32.
 24. «اسرار اربعين در تاريخ خلقت». ديدار آشنا، ش 135، دي 1390، ص 12-14.
 25. «اگر اربعين نبود عاشورا گم مي شد: مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمين ارفع». پاسدار اسلام، ش 361، دي 1390، ص 16-19.
 26. «با اربعين حسيني». دوماهنامه نيم رخ، ش 26، فروردين و ارديبهشت 1385   ص 38-39.
 27. «با كاروان اربعين». پگاه حوزه، ش 318، دي 1390، ص 36-37.
 28. «پژوهشي در اربعين حسيني عليه السلام». محسن رنجبر، تاريخ در آيينه پژوهش، ش 5، بهار 1384، ص 157-192.
 29. «پيام آوران عاشورا (بمناسبت اربعين حسيني)». نشريه جهاد، ش 43، آذر 1361، ص 18-22.
 30. «پيام اربعين در زيارت اربعين». عبدالکريم پاک نيا تبريزي، مبلغان، ش 124، دي و بهمن 1388، ص 14-25.
 31. «تاملي پيرامون اربعين». احساني، آفاق مهر، ش 48، دي - اسفند 1390، ص 118-119.
 32. «التأييد الإلهي لزيارة الاربعين». الشيخ مكي فاضل، صدي الاربعين (کربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفکرية والثقافية، 1434ق.)، ص 33-42.
 33. تجديد الحزن في اربعين». رشيد السراي، جنة الحسين (ع)، ش 5، محرم الحرام 1435ق.، ص 62-67.
 34. «تحقيق درباره اولين اربعين». سيدمحمدعلي قاضي طباطبائي، موعود، ش 8، خرداد و تير 1377، ص 24-27.
 35. «تحقيقي درباره اربعين حسيني». محمدتقي سبحاني نيا، تاريخ در آيينه پژوهش، ش 6، تابستان 1384، ص 147-182.
 36. «تحليل مبناي تاريخي اربعين حسيني». محمد فاضل، رواق انديشه، ش 1، خرداد و تير 1380، ص 5-32.
 37. «جلوه­هاي حماسيه سياسي در زيارت اربعين». علي حائري مجد، اشارات، ش 153، زمستان 1392،‌ص 38-39.
 38. «چگونگي پيدايش و برپايي مراسم اربعين حسيني در زنگبار». ياسر كنعاني، اخبار شيعيان، ش63، بهمن 1389، ص 36.
 39. «در اربعين چه گذشت». گلستان قرآن، ش 63، ارديبهشت 1380، ص 27.
 40. «درس اربعين». معارف، ش 100، آذر و دي 1392، ص 22.
 41. «زيارة الأربعين من علامات المؤمن». كاظم البهادلي، الفرات، ش 11، صفر 1423ق.
 42. «زيـارة الأربعين هكذا تحدث عنها المعصومون... و التزم الحسينيون». تحقيق احمد الحسيني، شعائر، ش 9، صفر 1432ق.، ص 8-12.
 43. «زيارة الأربعين، نبض وحدة الأمّة والُستضعفين». حسين كوراني، شعائر، ش 46. ربيع الول 1435ق.، ص 6-7.
 44. «زيارت: نهضت پياده روي اربعين». جواد محدثي، پيام انقلاب، ش 158، اسفند 1364، ص 62-65.
 45. «سر قداست اربعين حسيني». محمد فاضل‏ استرآبادي، اخبار شيعيان، ‌ش 17، فروردين 1386، ص 40-41.
 46. «سفر عشق: روايت از پياده روي اربعين از نجف تا كربلا». سيد محمدجعفر محمودي، آفاق مهر، ش 54، آذر و دي 1392  ص 6-13.
 47. «سلام بر كسي كه زخم هايش التيام يافت». رقيه نديري، اشارات، ش 153، زمستان 1392،‌ص 24-32.
 48. «سلام برتو كه وارث تمام انبيايي: نگاهي به زيارت مهم اربعين كه خواندنش يكي از نشانه هاي ايمان است». فاطمه مرشدي، خيمه، شماره 83، دي 1390  ص 90-91.
 49. «شيعيان زنگبار و مراسم اربعين». وقف ميراث جاويدان، ش 39-40، پاييز و زمستان 1381، ص 91-93.
 50. «عاشورا در زيارت اربعين». نصرالله شريفي، مجموعه عاشورا، ص 201-211.
 51. «في اربعين الامام الحسين (ع) ». سلمان‌هادي آل‌طعمه، المنبر الحسيني، ش 21-22، ربيع الاول 1428ق.، ص 238-240.
 52. «الاربعون في البحرين: شعائر بدأها المؤمنون منذ واقعة کربلاء». شعائر، ش 45، صفر 1435ق.، ص 8-12.
 53. «مطاف دل ها (به مناسبت اربعين حسين)». مهدي پيشوايي، درسهايي از مکتب اسلام، سال 49، ش 11، دي 1388، ص 5-8.
 54. «معراج انسان ها در پياده روي اربعين». عبدالكريم پاك نيا تبريزي، مبلغان، ش 172، آذر و دي 1392، ص 74-82.
 55. «نگاهي به آموزه‌هاي دعاي اربعين». سيدرضا طاهري، اشارات، ش 8، زمستان 1391، ص 51-62.
 56. «نگاهي به زيارت اربعين سالار شهيدان (مبتني بر آثار و انديشه‌هاي حكيم الهي آيت الله جوادي آملي)». حسين محمودي، اشارات، ش 4، زمستان 1390، ص 47-57.
 57. «نگاهي به کتاب «تحقيق درباره روز اربعين حضرت سيد الشهدا (ع)» ». کيهان فرهنگي، ش 8، آبان 1363، ص 43.
 58. «نوح السبايا والصحابة يوم الاربعين». السيد صالح الشهرستاني، صدي الاربعين (کربلا، العتبة العباسية المقدسة، قسم الشؤون الفکرية والثقافية، 1434ق.)، ص 147-152.
 59. «ويژگيهاي امام حسين عليه السلام در زيارت اربعين». عبدالکريم پاک نيا تبريزي، مبلغان، ش 148، بهمن 1390، ص 114-125.

ج- پايان نامه

ارايه ساختار مناسب مستند ديني - آييني با مطالعه موردي اربعين حسيني در عراق. حسن امامي، پايان نامه کارشناسي ارشد، به راهنمايي علي اصغر غلامرضايي و مشاوره محمود اربابي، دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1392.

 

[1] کارشناس پژوهشکده حج و زیارتمنابع: مقالات پژوهشکده حج و زیارت
ارسال کننده: مدیر پورتال
 عضویت در کانال آموزش و فرهنگ اربعین

چاپ

برچسب ها اربعین، کتاب شناسی، امام حسین

مطالب مشابه


1
اربعین عطش‎‎های پرپر
کاروان خاطرات، بازگشته است از جایی که چهل روز گذشته است از ماتم‎های سرخ، از عطش‎های پرپر شده است
 1395/04/27
2
پژوهشی در اربعین حسینی(علیه السلام)
محسن رنجبر. حضور اهل بیت(علیهم السلام) در اولین اربعین شهادت امام حسین(علیه السلام) بر سر مزار آن حضرت در کربلا از مسائلی است که در قرون اخیر برخی محققان شیعه درباره آن تشکیک کرده اند. در مقابل، برخی دیگر از اندیشمندان، درصدد رد این تشکیک و اثبات اربعین اول شده اند. این نوشتار ابتدا به دلایل منکران اربعین اول پرداخته و در ادامه به پاسخ گویی آن ها می پردازد، سپس با استفاده از قراین و شواهد دیگر، دیدگاه موافقان اربعین اول را تأیید می کند.
 1395/04/27
3
تحقیقی در باره اربعین حسینی
مسئله اربعین سید الشهداء(علیه السلام) و این که آیا خاندان آن حضرت پس از رهایی از اسارت یزید قصد عزیمت به کربلا را داشته و نیز آیا توانسته اند در آن روز به زیارت آن مضجع شریف نایل آیند و مرقد مطهرش را زیارت کنند، از جمله مسائلی است که از دیرباز صاحب نظران در باره آن اختلاف نظر داشته و هریک با استشهاد به ادله تاریخی برای اثبات یا نفی آن تلاش کرده اند
 1395/04/27

نظرات


ارسال نظر


Arbaeentitr

 فعالیت ها و برنامه ها

 احادیث

 ادعیه و زیارات