logo logo
  • ‌ راهنمای زائران اربعین - مقدمه
  • بازدید:‌ 7015
  • چاپ

مقدمه

سفر میلیونی زائران به عتبات عالیات در ایام اربعین، نشانه حیات و بالندگی نهضت بزرگ عاشورا و فرصتی بینظیر برای پیروان اهلبیت(ع) جهت معرفی این نهضت و حماسه بزرگ به جهانیان است.

پیادهروی زائران و عشاق ثارالله(ع) در ایام اربعین از شهرهای مختلف عراق به سوی کربلا و خدمترسانی به آنها که هر سال با شور و اشتیاق بیشتری انجام میشود، خالق صحنههای بسیار زیبایی است که در هیچ جای دنیا نمیتوان مانند آن را یافت.

بیتردید هر میزان این حضور با آگاهی و شناخت همراه باشد، میتواند بهرهوری و استفاده از این مائده عظیم الهی از سوی زائران را افزایش دهد. برای رسیدن به این مقصود، اولین و اساسیترین گام، توجیه زائران و اطلاعرسانی بههنگام در خصوص این سفر است.

به همین منظور، ستاد مرکزی اربعین با تشکیل کمیته فرهنگی و آموزشی، سازوکارها و تدابیر متعددی را اندیشیده است.

مجموعه پیشرو یکی از این اقدامهاست که به اطلاعرسانی و یادآوری نکات مهم و اساسی جهت حضور در مراسم پرشکوه پیادهروی اربعین، طبق تجربیات سالهای گذشته و شرایط خاص سال جاری میپردازد.

انتظار میرود با مطالعه و عمل به آن و نیز آگاهساختن سایر زائران از مطالب آن دستمایهای برای سفری خوب و همراه با معنویت باشد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی

کمیته فرهنگی و آموزشی

1398 / 1441